ANUNŢ DE LANSARE A APELULUI DE OFERTE CULTURALE SESIUNEA UNICĂ 2019

 

modelmic

U.A.T.J. Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de autoritate finanțatoare, anunță lansarea apelului de oferte culturale în cadrul singurei sesiuni de selecție a ofertelor culturale, în anul 2019, potrivit calendarului anexat.

În vederea obținerii unor finanțări nerambursabile din bugetul propriu al autorității finanțatoare, persoanele fizice şi juridice interesate pot depune oferte culturale (propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborat de solicitant sub forma unui program, proiect sau acţiune culturală), în conformitate cu prevederile O.G. nr.51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.189/26.11.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității comisiei de selecție a ofertelor culturale și al activității comisiei de soluționare a contestațiilor.

 1. Condițiile de participare la sesiunea de selecție a ofertelor culturale:
 2. a) să fie persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, române sau străine autorizate respectiv înfiinţate în condiţiile legii române sau străine după caz (această condiţie se dovedeşte prin: actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniul iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

b)- fac dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase minim 50% (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

 1. c) – nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local ( dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);
 2. d) – au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabile anterioare (dovada se face cu: declaraţie autentificată pe propria răspundere), comisia de selecţie verificând ulterior realitatea celor declarate.

Pentru persoanele fizice sau juridice străine se vor lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie, potrivit legislaţiei din ţara de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului ca persoană juridică.

 1. Criterii de eligibilitate ale solicitantului

Solicitantul nu trebuie să se regăsească în una din următoarele situații:

 • incapacitate de plată;
 • conturi blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 • nu a încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;
 • nu este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
 • nu are restanțe către bugetul de stat, bugetele locale sau fondurile speciale;
 • nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

III. Criterii de eligibilitate ale oferte culturale

Activitățile prevăzute în oferta culturală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie încadrate corect în domeniul pentru care se solicită finanțarea, precum și în durata de finanțare;
 • să fie de interes public;
 1. Situații de excludere

Se exclud din sesiunea de selecție ofertele culturale care se află în una din următoarele situații:

 • au fost depuse în afara perioadei de depunere;
 • solicitanții nu fac parte din categoriile de solicitanți prevăzuți la pct.I;
 • nu sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la pct.II și III;
 • nu este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
 • nu are restanțe către bugetul de stat, bugetele locale sau fondurile speciale;
 • nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 1. Cheltuielile eligibile

Cheltuielile eligibile și plafoanele în care acestea se pot deconta sunt prevăzute la art.4 alin.(1) – (3) din  O.G. nr.51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Este exclusă posibilitatea destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat.

 1. VI. Documentația solicitată
 2. Documentația depusă de solicitanți va cuprinde:

-documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor de participare.

-cererea de finanțare și documentele privind oferta culturală anexate cererii (modelul cererii de finanțare e disponibil pe site-ul autorității finanțatoare http://www.cjcs.ro/anunturi.php)

Documentaţia privind ofertele de acţiuni culturale, proiecte sau programe, va urmări să conţină elementele care să reflecte cerinţele așa cum este prevăzut în Ordonanţa de Guvern  nr. 51/1998 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, precum și în Regulamentul de organizare și funcționare al activității comisiei de selecție a ofertelor culturale și al activității comisiei de soluționare a contestațiilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 189/2008 (ce poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, www.cjcs.ro, secțiunea Activitate/Hotărâri/2008).

 1. Cererea de finanțare și documentele privind oferta culturală anexate cererii vor fi depuse în plic închis.
 2. Ofertele incomplete nu se restituie spre completare. Documentația incompletă depusă în termenul stabilit și care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate va fi depunctată.

VII. Rezultatul sesiunii de selecție a ofertelor culturale va fi comunicat public pe site-ul autorității finanțatoare, la adresa : http://www.cjcs.ro/anunturi.php. Data publicării rezultatului sesiunii de selecție a ofertelor culturale pe site-ul autortății finanțatoare reprezintă data aducerii la cunoștință de la care curge termenul pentru depunerea contestațiilor. În același timp, solicitan?ii vor fi notifica?i individual asupra rezultatului sesiunii de selecție a ofertelor culturale, precum ?i asupra fondurilor alocate, dacă este cazul.

VIII. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei. Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

 1. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între UATJ Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, reprezentat prin Președinte și solicitantul selecționat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selec?ie a ofertelor culturale pe site-ul autorității finanțatoare.
 2. Durata contractului de finan?are nerambursabilă este de cuprinsă de la data semnării și până la data de 20.12.2019. Orice sumă încasată din finanțarea nerambursabilă acordată și neutilizată/nedecontată corespunzător va fi regularizată cu bugetul local până cel mai târziu la data de 20.12.2019.
 3. XI. Ofertele culturale se depun la Registratura Consiliului Judeţean Caraș-Severin în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,00, iar în ziua de vineri între orele 8,00 – 13,30, începând cu data de 04.2019 și până în data de 24.05.2019 inclusiv. Ofertele culturale depuse în afara perioadei 25.04.2019-24.05.2019 nu vor fi incluse în sesiunea de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0255/211430  (doamna Zita Traia).

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei