D I S P O Z I Ţ I E

cjcs

 D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă ordinară pentru data de  19 februarie  2020

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(2) lit.a)  şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ,completat ulterior,

 

D I S P U N:

 Art.1.(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 19.februarie 2020, ora 12.00, în Sala de şedinţeSorin Frunzăverde”, situată la etajul I  al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni ;

–  Secretarului  general al județului.

 

 

 

   PREȘEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         Silviu HURDUZEU                       SECRETARUL GENERAL  AL  JUDEȚULUI,

                                                                                             Darian CIOBANU

 

 

 

Nr.191

Data:13.02.2020

 

 

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție  s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro)  la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­  13.02.2020;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni  atât în format electronic prin  intermediul poștei electronice,  cât și în format scris prin intermediul  curierului Consiliului Județean Caraș-Severin, potrivit opțiunilor exprimate.
  2. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

Anexă la Dispoziția nr.191/13.02.2020

 

 

 

Materialele cuprinse pe ordinea de zi  a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Caraș-Severin  din data de  19.02.2020, ora 12.00

 

Nr. crt.

 

Titlul materialului ( proiecte de hotărâri, informări, rapoarte)
1. Opinia motivată privitoare la refuzul contrasemnării Hotărârea nr.35/30.01.2020  privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile admininistrativ teritoriale din județ,în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivat art 6 alin.(1) lit.b) și d) din  Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020 și  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier județean  deținut de domnul  Cristian Gâfu
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată
5. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare

 

6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.35/30.01.2020  privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile admininistrativ teritoriale din județ,în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivat art 6 alin.(1) lit.b) și d) din  Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020 și  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului  Caraş-Severin, pe anul 2020 şi estimări  2021-2023.

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin  și  finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020 şi estimări  pe anii  2021-2023.

 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2020 şi estimări  pe anii  2021-2023.

 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2020 şi estimări  pe anii  2021-2023.

 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020 şi estimări  pe anii  2021-2023.

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  general consolidat  al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2020.

 

13. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 1.200.000 lei prevăzută în bugetul propriu al  Judeţului  Caraş-Severin la cap.67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2020.

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind  aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și statul de funcții contractuale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare
15. Proiect  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.10/30.01.2020  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița.
16. Proiect  de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/2019 privind aprobarea organigramei și  a statelor  de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare
17. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea  aprobării unei hotărâri privind mutarea sediilor punctelor de lucru din Oțelu Roșu și Băile Herculane

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571 Știnăpari–Sasca Montană ”

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare și Crușovăț”

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Teregova”

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncaviţa”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571B intravilan Stăncilova”

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Mehadica”

 

 

24. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de tonaj pe drumurile județene pentru vehicule cu masa maximă autorizată de 7,5 tone
25. Proiect de hotărâre  privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local Ciclova Română asupra tronsonului de drum județean DJ 571J Ciclova Română din intravilanul comunei Ciclova Română, de la km 4+830 m la km 8+200 m
26. Proiect  de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Caraș-Severin pentru realizarea de către  municipiul Reșița a lucrărilor de extindere a amenajării cu dale  pe o  suprafață de teren de 191 mp,  identificată în CF nr. 45132 Reșița, nr. cad. 45132, proprietatea publică a Județului Caraș-Severin, în vederea reabilitării unitare a Centrului Civic din municipiul Reșița.
27. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, din domeniul public al municipiului Caransebeș în domeniul public al județului Caraș-Severin, a unui imobil- teren și construcții anexe,în suprafață de 692 mp, situat în municipiul Caransebeș, strada Racoviței, nr.1
28. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitație publică a unui imobil situat administrativ în municipiul Reșița,

Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș- Severin

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine  Publică Caraş-Severin, modificată  și completată
30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul judeţului Caraș-Severin a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și Anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru anul 2020

 

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul judeţului Caraș-Severin a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul cultural
33. Proiect de hotărâre  privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor precum și conținutul anunțului public, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru  anul 2020
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.243/31.10.2016 privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, cu modificările ulterioare
35. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecția Copilului Caraș-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel județean( semestrul II-2019)
36. Raport de activitate  al  Comisiei pentru protecția Copilului Caraș-Severin, pe perioada 01.01.2019-31.12.2019
37. Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și respectiv al Comisiei de Evaluare  a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin, pentru perioada 01.01.2019- 31.12.2019
38. Raport de activitate pe anul 2019 și Programul de activitate pe  anul 2020 ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin
39. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea  și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin, în anul 2020
40. Raport de activitate  al Asociației Salus Remedies, pe anul 2019
41. Raport anual de activitate al Colegiului Director al Direcției  de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin
42.

 

Raport de activitate  al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Caraș-Severin, pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019
43. Raport de activitate  al Muzeului ” Banatului  Montan” Reșița, anul 2019
44. Raport cu privire la modul de soluționare al petițiilor în semestrul II 2019
45 Prezentarea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 2020
46. Intrebări. Interpelări

 

 

PREȘEDINTE                                                            SECRETARUL  GENERAL  AL  JUDEȚULUI

            Silviu HURDUZEU                                                                                            Darian CIOBANU

 

Stiri similare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei