fbpx
21.7 C
Reșița
marți, 28 mai 24

Anunț concurs asistent medical la DGASPC Caraș-Severin

 

Direcţia Generală. de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 05.09.2022 şi 09.09.2022 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent medical în cadrul Centrului „Speranţa” Reşiţa.

Conditiile generale de participare la concurs conform art. 3 din H.G nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale:
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechlme sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată dermitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care Impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participare la concurs:

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist, certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei pe anul 2022, minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

Probele stabilite pentru concurs sunt: Probă scrisă;

– Interviu.

Bibliografia este următoarea:

 1. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”, Editura ALL, Bucuresti 2009, Cap.2 – Bolile aparatului respirator, Cap. 4 – Bolile aparatulul digestiv, Cap. 9 – Bolile aparatului urinar, Cap. 18 Noţiuni de psihiatrie;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor    republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Anexa nr. 5 privind aprobarea Regulamentului comun de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale din cadrul Centrului „Speranţa” Reşiţa’- Anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Caraş-Severin nr. 8/30.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 25.08.2022, ora: 15:30

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine in mod obligatoriu:

 • cerere de inscriere Ia concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă Indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • aviz psihologic;
 • certificat de integritate comportamentală.

Copiile actelor din dosar se prezintă insoțite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora și locul organizării concursului: Proba scrisă va fî susţinută în data 05.09.2022, ora 10:00, respectiv, interviul, în data de 09.09.2022, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei