fbpx
19.3 C
Reșița
marți, 26 septembrie 23

Anunț DGASPC Caraș-Severin – Concurs director Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează, la sediul său din Reșița, Aleea Trei Ape, nr. 4, județul Caraș-Severin, în zilele de 24 și 27 mai 2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița, instituție publică de asistență socială subordonată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

Condiții de participare la concurs: Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa 1 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

– are cetățenia romană, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă, reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: absolvenți de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență a învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Tipul probelor de concurs:

– selecția dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 10. Hotărârea Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;
 11. Hotărârea Guvernului ru. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările qi completdrile ulterioare, Partea a VI-a- Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 13.  Ordonanța Guvemului nr 19/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în anul 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinui ministrului M.F.P nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Anexa nr. 1 la Ordinui ministrului MMJS nr.29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de proteție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 16. Anexa nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 8/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcției, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 02.05.2022 – 13.05.2022, ora 13:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, Aleea Trei Ape, nr. 4, județul Caraș-Severin, la secretarul Comisiei de concurs – doamna Lala Diana – inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, tel.0255224302.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere și nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

– curriculum vitae;

– aviz psihologic;

– certificat de integritate comportamentală.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Data, ora și locul organizării concursului:

Proba scrisă va fi susținută în data de 24.05.2022, ora 11:00, respectiv, interviul, în data de 27.05.2022, ora 11:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV:

Elena AMZOI

 

Articolul precedentSe oprește apa la Oravița
Articolul următorAlertă meteo de vreme rea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei