17.7 C
Reșița
miercuri, 04 octombrie 23

DISPOZIŢIE

Dispozitie de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă ordinară pentru data de 26 octombrie 2021

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

în temeiul prevederilor art. 178 alin.(l), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat şi completat,

DISPUN:

Art.l.(l)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 26.10.2021, ora 11.00, în sala de şedinţe situată la etajul 1 al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală:

 • Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
 • Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 • Consilierilor judeţeni;
 • Secretarului general al judeţului.

CONTRASEMNEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Romeo-Dan DUNCA                                                                 Darian CIOBANU

Nr. 508

Data:20.10.2021 NOTĂ:

 1. Prezenta dispoziţie s-a publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (wwwcjcs.ro) la secţiunea Anunţuri, în data de 20.10.2021;
 2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni în format electronic, prin intermediul poştei electronice.
 3. Aleşii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate şi depuse inclusiv în ziua desfăşurării şedinţei de plen.

Anexă la Dispoziţia nr.508/20.10.2021

Materialele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

din data de 26. 10.2021, ora 11.00

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea    Hotărârii   Consiliului Judeţean    Caraş-Severin

nr.60/19.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Teregova”, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Proiect de hotărâre    pentru modificarea    Hotărârii   Consiliului Judeţean    Caraş-Severin

nr.42/03.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ” Modernizare DJ 585, Valeapai – Duleu – limită judeţ Timiş, 28+200 – 36+200, L=8.00 km”, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate,a indicatorilor tehnico economici- faza Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivului de investiţii ’’Construire Spital Judeţean de Urgenţă” situat pe raza municipiului Reşiţa”
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 49.951,02 mii lei din excedentul bugetului local al Judeţului Caraş-Severin rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, în valoare de 50.951,02 mii lei, în anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.l 15/22.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2021, modificată.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.l 17/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean şi finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2021, modificată.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2021, modificată.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 683 ZĂVOI-POIANA MĂRULUI”, având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 573A-DN 57 VRANI-VĂRĂDIA- BERLIŞTE-NICOLINŢ”având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 571 B-DALBOŞEŢ- ŞOPOTU NOU- CĂRBUNARI” având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii”Anghel Saligny”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 583- EZERIŞ -BOCŞA’’ având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 587 FÂRLIUG- ZORLENŢU MARE- BREBU” având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 571C – DN 57 CICLOVA ROMÂNĂ- SOCOLARI-POTOC” având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii ’’Anghel Saligny”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE DJ 572 B ANINA-MARILA”având ca beneficiar UAT Caraş-Severin, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pentru anul 2022.
 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2022, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.l47/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului de Vest Reşiţa, cu modificările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale tară personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum şi a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 194/23.09.2020 pentru aprobarea proiectului ’’Consolidarea şi dotarea centrelor rezindenţiale publice din judeţul Caraş-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID-19”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, axa prioritară 9 ” Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, precum şi a parteneriatului încheiat între Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra imobilului situat administrativ în municipiul Reşiţa, str. 24 Ianuarie, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, identificat în

CF nr. 36807 Reşiţa, nr. cad. 2369, nr. top. (251/a/l/a/a/a/b/c_____ h/a) — (II/b/2/1/1/1/2/2 …i/1), aflat

în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin, în favoarea Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Caraş-Severin.

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra imobilului situat administrativ în comuna Prigor, ’’Oberschia Rotundă”, Muntele Semenic – Cabana Salvamont, judeţul Caraş-Severin, identificat în CF nr. 30056 Prigor, nr. cad. 30056, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş-Severin, în favoarea Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Caraş- Severin.
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Caraş-Severin, în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Reşiţa a bunurilor imobile-teren, identificate în CF nr.32676 Văliug, cu nr. cad. 32676, respectiv CF nr.32675 Văliug, cu nr. cad. 32675, situate administrativ în comuna Văliug, judeţul Caraş-Severin, în vederea realizării obiectivului ’’Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 198/2.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată şi completată.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei „Salus Remedies” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
 5. 21/15.02.2013 cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 109/31.03.2021 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată şi completată.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat cu Centrul de excelenţă judeţean Caraş-Severin.
 8. întrebări.Interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei