fbpx
17 C
Reșița
vineri, 01 decembrie 23

ANUNT DGASPC

Anunt

privind achiziţia Serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesară pentru demararea achiziţiei de, Lucrări de reparare acoperis reparare si igienizare tencuieli interioare deteriorate in urma infiltraţiilor de apă •are provin de la acoperiş aflat in admnistrarea Centrului Sfanta Maria Reşiţa”
Tip anunt: cumparari directe
Tip contract: Servicii

Denumire achizitie: Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesară pentru demararea achiziţiei de ,Lucrări de reparare acoperis reparare si igienizare tencuieli interioare deteriorate în urma irrfiltraţiilor tle apă care provin de la a•operiş aflat in admnistrarea Centrului Sfanta Maria Reşiţa ”

Descrierea contractului: Valoarea estimata a contractului de servicii este de 1.000 lei fara TVA. Durata de prestare efectiva a serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico­economice este de 7 zile de la data semnarii contractului de prestări servicii.

Condiţii contract: Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 (treizeci) de zile, de la indeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

– recepţionarea documentatiei tehnico-economice conform caietului de sarcini; – emiterea facturii de către prestator.
Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
Condiţii participare: Odata cu depunerea ofertei se vor transmite si urmatoarele documente:
DECLARATIA privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165/din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– Propunerea de contract, semnata si stampilata de ofertant ca dovada a insusirii clauzelor;
– Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
– Certificatul Constatator emis de ONRC din care sa reiese obiectul de activitate si persoanele autorizate, iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale si actuale şi trebuie sa fie actualizate la data prezentării acestora (nu mai vechi de 30 zile);
-Fisa de informatii generale din care sa rezulte datele firmei si datele de contact.
Propunerea tehnică;
– Propunerea financiară.

In vederea intocmirii ofertei se solicita vizionarea amplasamentului, ofertantii interesati au obligatia de a solicita autoritatii contractante vizitarea amplasamentului prin accesarea numarului de telefon 0752424441 în intervalul orar 09.00-13.00, persoana de contact d-na Nitulescu Anisoara, iar la momentul vizitarii persoana/le va/vor prezenta Copia buletinului/actului de identitate şi vor fi completate şi semnate formularele „Proces verbal de vizitare amplasament” . Amplasamentul poate fi vizitat în perioada 24.07.2023- 27.07.2023 în intervalul orar 09.00-13.00.

Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limită primire oferte: 28.07.2023 ora: 11.00.

Informaţii suplimentare: Oferta va contine Propunerea financiara si Propunerea tehnica.
Propunerea financiara va f intocmita conform cerintelor prevazute in cuprinsul Caietului de Sarcini si va cuprinde: Elaborarea documentaţiei tehnico-economice conform Hotărării Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si „Formular de ofertă” atasat la respectivul anunt.

In cadrul Propunerii tehnice ofertantii vor oferi numai servicii care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel ineat in procesul de evaluare, informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate cerintele tehnice din Caietul de Sarcini. Nu se accepta propunerea tehnica decat pentru serviciile solicitate.

Oferta si documentele care insoţesc oferta se vor depune la Registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, Aleea Trei Ape nr.4, Resita. Oferta intocmita conform cerintelor de mai sus, insotita de un opis al documentelor, semnata si stampilata impreuna cu documentele solicitate in sectiunile anterioare vor fi prezentate intr-un colet sigilat marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus oferta (Oferta „Contract pentru achiziţia de Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice.), denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisa precum si cu inscripţia: A nu se deschide inainte de data de 28.07.20231 ora: 11.00.

Ofertele transmise după data şi ora stabilită în anunţ vor fi respinse, vor fi luate în considerare doar ofertele transmise până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Director Executiv Adj. Economic
Carmen Traia

Compartiment Achizitii Publice
Licitatii si Contracte
Consilier Achizitii Publice
Serban Tarbuzar Cristina

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Știrile zilei